Form Lic 9108 PDF Details

In order for a business to be successful, it is important to protect your valuable assets. One way to do this is by securing proper insurance coverage. Businesses in California are required to have workers' compensation insurance, but there are other types of insurance that may be beneficial as well. Form Lic 9108 is a Request for Quotation for Insurance Coverage and it can help you find the right policy for your business. By completing this form, you will provide information about your company and the type of coverage you are interested in. This will allow insurers to provide you with a quote for the coverage you need. Be sure to carefully review all of the information provided on this form, as it will help you choose the right policy.

QuestionAnswer
Form NameForm Lic 9108
Form Length2 pages
Fillable?No
Fillable fields0
Avg. time to fill out30 sec
Other nameslic 9108 spanish, lic 9108, how to fill out lic 9108 form, lic 9108 form

Form Preview Example

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

DAIM NTAWV LAV LUS TIAS YUS PAUB HAIS TIAS YUAV TSUM QHIA TXOG TXOJ KEV UA PHEM RAU ME NYUAM

HAIS QHIA: KHAWS CIA HAUV TUS NEEG UA HAUJ LWM COV NTAUB NTAWV/CHAW KHAWS LAIS XEES.

LUB NPE

TXOJ HAUJ LWM

LUB TSEV HAUJ LWM TUS NAJ NPAWB

California txoj kev cai YUAM kom cov neeg uas paub txog los sis xav tias tau muaj neeg ua phem rau me nyuam yaus ces lawv yuav tsum qhia tawm. Ua ib qho chaw uas muaj lais xees los sis ib tug neeg uas ua hauj lwm hauv ib lub tsev uas muaj lais xees los sis ib qho chaw tu me nyuam, KOJ yog ib tug neeg ntawd - ib tug "neeg uas yuav tsum qhia tawm."

COV NEEG TWG THIAJ YUAV TSUM QHIA TAWM TXOG KEV PHEM

Cov neeg uas yuav tsum qhia tawm yog ib qho chaw muaj lais xees, tus nais, los sis ib tug neeg uas ua hauj lwm hauv ib qho chaw tu me nyuam hauv nroog uas muaj lais xees los sis ib lub tsev tu me nyuam. [Txoj Kev Cai Txhaum Plaub ("PC") § 11165.7 (a)(10)] Cov neeg uas yuav tsum qhia tawm kuj hais txog ib tug neeg uas ua hauj lwm hauv ib qho chaw tu me nyuam, kuj hais txog, cov niam txiv qhua, cov neeg uas ua hauj lwm hauv ib lub tsev zov me nyuam, thiab cov neeg uas tu neeg hauv lawv tsev, tiam sis nov yeej tsis sau txog txhua tus neeg li. [PC § 11165.7 (a)(14)] Ib tug thawj coj los sis nais txwv los sis tab kaum tsis tau tus neeg uas yuav tsum qhia tawm los sis tsub tsis tau txim rau tus neeg ntawd vim hais tias nws tau qhia tawm. [PC § 11166(h)]

THAUM TWG THIAJ YUAV TSUM QHIA TAWM TXOG KEV PHEM

Ib tug neeg uas yuav tsum qhia tawm, uas tab tom ua nws txoj hauj lwm, los sis nyob ntawm nws txoj hauj lwm, es paub txog los sis pom ib tug neeg uas muaj 18 xyoo rov hauv, tau raug luag ua phem rau los sis xav tias leej twg tau ua phem rau nws los sis tsis tau muaj neeg saib xyuas nws ces nws yuav tsum qhia tawm. Tus neeg qhia tawm no yuav tsum hu lub koom haum tam sim ntawd los sis sai li sai tau hauv xov tooj, thiab yuav npaj thiab xa ib daim ntawv mus rau lawv li 36 xuab moos tom qab nws tau xov xwm txog qhov xwm no. [PC § 11166(a)]

YUAV TSUM QHIA TXOG TEJ KEV PHEM DAB TSI

Kev raug mob uas nws raug vim luag ua rau nws raug mob tsis yog lam tau lam raug mob. [PC § 11165.6]

Kev ua phem ua qias rau uas txhais tau hais tias yuam pw ua ke los sis kov ib tug me nyuam tsis zoo li. [PC § 11165.1]

Kev tsis saib xyuas uas txhais tau hais tias ib tug neeg uas yuav tsum saib xyuas tus me nyuam tsis tu zoo, tsis kam tu, los sis ua phem rau ib tug me nyuam ces ua rau tus me nyuam raug mob los sis ua li cas rau tus me nyuam txoj kev noj qab nyob zoo. [PC § 11165.2]

Txhob txwm ntaus ib tug me nyuam los sis ua rau nws raug mob los sis ua rau nws raug tau xwm txheej uas txhais tau hais tias thaum twg ib tug neeg ntaus, los sis txhob txwm ua los sis cia ib tug me nyuam raug kev mob los sis kev nyuaj siab, los sis ua kom los sis cia ib tug me nyuam nyob hauv ib qho chaw uas yuav kawj teeb meem rau tus me nyuam kev noj qab nyob zoo. [PC § 11165.3]

Kev quab yuam los sis raug mob yog yus txhob txwm ua rau ib tug me nyuam thiab nws raug xwm txheej heev. [PC § 11165.4]

LIC 9108 (Hmong) (3/05)

Page 1 of 2

STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

 

 

 

 

YUAV TSUM HU QHIA THIAB XA NTAWV TXOG KEV PHEM RAU QHOV TWG

Thaum twg xav tias tib neeg ua phem rau me nyuam los sis tsis saib xyuas zoo yus yuav tsum hu qhia cov tub ceev xwm paub (tsis yog qhia cov tub ceev xwm hauv tsev kawm ntawv los sis chaw pov hwm), lub xeev qhov chaw saib xyuas cov neeg uas tau ua txhaum, yog tias lub xeev pom zoo rau lawv txais tej kev qhia no, los sis lub xeev qhov chaw pab welfare. [PC § 11165.9] Daim ntawv qhia txog kev phem no yuav tsum muaj tej xov xwm uas sau tseg hauv Txoj Kev Cai Txhaum Plaub kem 11167 (a) thiab yus muab sau tau cia hauv daim SS8572.

KEV POV HWM THIAB TSIS QHIA TXOG TUS NEEG UAS QHIA TAWM THIAB COV NTAWV QHIA TXOG KEV PHEM

Cov neeg uas yuav tsum qhia tawm txog kev ua phem rau me nyuam raws li txoj kev cai hais yuav tau kev pov hwm los ntawm kev txhaum plaub thiab kev foob vim lawv tau qhia tawm raws li txoj kev cai yuam kom lawv qhia. [PC § 11172(a)] Yeej txwv tsis pub qhia leej twg txog tus neeg uas qhia tawm thiab tsuas qhia rau cov koom haum uas kawm paub txog los sis cov uas yuav tshawb nrhiav, thiab lwm cov koom haum uas muaj cai paub. [PC § 11167 (d)(1)] Tsis pub qhia luag tej paub txog cov ntawv thiab tsuas pub muab rau cov neeg thiab cov koom haum uas muaj cai saib. Yog tias txhaum txoj kev cai tsis pub qhia luag tej paub no yuav tsub txim rau tus neeg ntawd thiab nws raug tau kev nplua, kev kaw qhov taub, los sis ob yam tib si los tau. [PC § 11167.5(a)-(b)]

YUAV RAUG TXIM LI CAS YOG TIAS TSIS QHIA TAWM TXOG KEV PHEM

Ib tug neeg uas yuav tsum qhia tawm es nws tsis qhia li yeej muaj txim ua ib qho txhaum me (misdemeanor) es yuav tsub txim kom nws raug kaw qhov taub mus txog li rau lub hli, rau nplua $1000 daus las, los sis ob yam tib si. [PC § 11166(b)]

IB DAIM LUAM TXOG TXOG KEV CAI

Ua ntej kuv pib ua hauj lwm hauv lub nroog ib qho chaw tu me nyuam uas muaj lais xees los sis ib qho chaw tu me nyuam thaum nruab hnub, los sis ib lub tsev tu me nyuam, kuv tsev hauj lwm tau muab ib daim luam txog Txoj Kev Cai Txhaum Plaub kem 11165.7, 11166, thiab 11167 rau kuv. [PC § 11166.5(a)]

TXOJ KEV LEES TIAS KUV MUAJ KEV LAV RIS

Kuv, ________________________________________, paub tias kuv muaj kev lav ris yuav tau qhia

tawm thaum twg kuv paub los sis xav tias muaj kev ua phem rau me nyuam vim Txoj Kev Cai Txhaum Plaub kem 11166 hais kom ua li ntawd. [PC § 11166.5(a)]

KEV XEES NPE

HNUB TIM

LIC 9108 (Hmong) (3/05)

Page 2 of 2